برگزاری کلاس های کانگورو از ابتدای سال تحصیلی

برگزاری کلاس های کانگورو از ابتدای سال تحصیلی

کانگورو رقابتی نیست…

در ریاضیات کانگورو هیچکس بازنده نیست!

تمام دانشآموزان در هر سطحی میتوانند در آن شرکت کنند و همۀ شرکتکنندگان در آن برندهاند؛ هیچ کس در کانگورو بازنده نیست!

کانگورو صرفا دانشی نیست…

فقط به کمی فکر کردن و خلاقیت نیاز است!

محتوای علمی مسئلههای کانگورو پیچیده نیست و پاسخ دادن به آنها نیاز به آمادگی ویژهای ندارد، فقط به کمی فکر کردن و خلاقیت نیاز است!

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید